Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Żerniki Wrocławskie – obszary “B”, “E” i “F” – wyłożenie do publicznego wglądu

Nowinki

Termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwa od 12 lipca do 12 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach w godzinach pracy urzędu.

Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie  można  składać na piśmie do Burmistrza Siechnic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r.


Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego :

1. wsi Żerniki Wrocławskie: teren „B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej,

2. wsi Żerniki Wrocławskie: teren „E” – obszar położony w południowo-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie,

3. wsi Żerniki Wrocławskie: teren „F” – obszar położony w południowej części obrębu Żerniki Wrocławskie.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szutowicz ( 71/7860938)

Linki do planów:

Zerniki_Wroclawskie_B_ul_Parkowa_Wroclawska_rysunek

Zerniki_Wroclawskie_E_tekst

Zerniki_Wroclawskie_F_tekst

Zerniki_Wroclawskie_B_tekst

Zerniki_Wroclawskie_E_rysunek

Zerniki_Wroclawskie_F_rysunek

 

 

 

Źródło:  http://siechnice.gmina.pl