Zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych Żernik Wrocławskich do 19.08.2016

Nowinki

eksport

Istotną częścią Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłaszanych przez interesariuszy tego programu, którymi są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej,
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 6. organy władzy publicznej,
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich interesariuszy z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie pomysłów, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane na wskazanych obszarach do rewitalizacji.

 

Zgłaszać można zarówno projekty dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym (np.: pomysły na zagospodarowanie czy poprawę wizerunku przestrzeni, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.). Przedmiotem propozycji mogą być gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, ale także wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym terenie.

 

Obszary na których Gmina Siechnice zamierza prowadzić rewitalizację to:

 1. Obszar rewitalizacji Siechnice – centrum miasta o pow. ok. 153,32 ha.
 2. Obszar rewitalizacji Święta Katarzyna – centrum miejscowości o pow. ok. 31,37 ha.
 3. Obszar rewitalizacji Radwanice – ul. Kolejowa o pow. 4,12 ha.
 4. Obszar rewitalizacji Radwanice – ul. Reja, Spokojna, Szkolna, Wrocławska o pow. 12,32 ha.
 5. Obszar rewitalizacji Żerniki Wrocławskie – centrum miejscowości o pow. ok. 45,2 ha.

 

Materiały poglądowe wraz z mapami i zakresami ulic obszarów rewitalizacji dostępne są tutaj: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2181-obszar_rewitalizacji_w_gminie_siechnice.html

 

Formularz służący do zbierania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu jego wypełnienia znajduje się w załączniku.

 

Wypełniony formularz można przesłać na adres kfudali@umsiechnice.pl lub złożyć osobiście w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 (I piętro).

 

Termin przekazywania formularzy: 19 sierpnia 2016 r.

 

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

FORMULARZ DO POBRANIA:

Formularz_zglaszania_projektow_do_Gminnego_Programu_Rewitalizacji

 

 

Źrodło: siechnice.gmina.pl