KOMUNIKAT BURMISTRZA SIECHNIC

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-RŚ.7160.60.2015.GŻ z dnia 17 sierpnia 2015 r., Burmistrz Siechnic informuje o zamiarze wnioskowania przez Gminę Siechnice o powołanie przez Wojewodę Dolnośląskiego w trybie pilnym Gminnej komisji „pomostowej” do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.
Gmina Siechnice wystąpiła już do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu o oddelegowanie pracownika do prac w gminnej komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie (zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 187 ze zm.).
W związku z powyższym uprasza się wszystkich rolników, u których wystąpiły straty w uprawach wywołane suszą o pilne składanie wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem numerów działek, przypuszczalnej powierzchni objętej niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym oraz upraw, których dotyczy szkoda.
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO
W SIECHNICACH, UL. JANA PAWŁA II 12, 55-011 SIECHNICE
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 4 WRZEŚNIA 2015 R.